Výročná správa za rok 2015

Aktivity spolku v roku 2015

 1. Menschenkette gegen Rechtsextremismus – spoločná účasť pod hlavičkou Spolku, 13.02.2015
 2. Haluškovica s programom pre deti – Maťko a Kubko divadielko
 3. Slovenský táborák pri Labe
 4. Prezentačný stánok
  – Markt der Kulturen v Pirne v réžii organizácie Aktion Zivilcourage e.V.
  – Hallo Nachbar vo Freitali v rézii Zusammenleben e.V.
  – 28.06.2015 Elbhangfest
 5. Účasť na hlasovacej súťaži o peňažnú výhru 1000 euro v réžii banky DiBa – neúspešná
 6. Založenie detského folklórneho súboru Nezábudka
 7. Slovenská školička a babyklub
 8. Veľkonočná školička – pletenie korbáčov, maľovanie vajíčok
 9. Jesenná slovenská chatovačka v Jizerských horách
 10. 4. slovenský Mikuláš
 11. Slovenské Vianoce s prednáškou od Janky Tschiedel o krásach Slovenska

Fotogaléria

(neverejné)