Poplatkový poriadok

Slowaken in Sachsen / Slováci v Sasku e.V.                                           

Poplatkový poriadok na rok 2023

Výška poplatku:  30 euro pre všetkých členov (aktívny, podporný). Záujemci o členstvo s dokázateľne nízkym príjmom (ALG II-podpora v nezamestnanosti, SG nach GB II-sociálne dávky, mininálna mzda) môžu požiadať  zníženie, príp. odpustenie platby členského príspevku.

Finančné dary sú vždy vítané.

Uskutočnenie platby je vhodné terminovať na január a február.

Ak do 31.3.poplatok nebol zaplatený, dostanú minuloroční aktívni a podporní členovia k 15.04. písomnú upomienku.

Platenie členského poplatku sa uskutočňuje prednostne bankovým prevodom na spolkové bankové konto s uvedením účelu platby: meno, členský poplatok 2020. V prípade bankového prevodu nenasleduje vystavenie potvrdenia o platbe.

 V prípade platby v hotovosti (prednostne pokladníkovi spolku) bude vystavené potvrdenie o platbe s podpisom. Kópia tohto potvrdenia (alebo iná forma dokumentácie) sa archivuje v účtovníctve spolku.

Schválené dňa 2.4.2022 v Drážďanoch